Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW. PSIAKA.PL

Od dnia 01.02.2022

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.dlapsiaka.pl, prowadzonego przez dlaPsiaka sp. z o.o. 

Regulamin obowiązujący do 31.01.2023 dostępny jest tutaj.

 

[Definicje]

§ 1

 

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej,  oznaczają:

1.       dlaPsiaka – dlaPsiaka sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 4; 43-460 Wisła, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000881566; NIP: 5482734624; REGON: 388 073 930, -  jednocześnie Sprzedawcą oraz Usługodawcą, z adresem do korespondencji: ul. Grażyńskiego 40; 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z dlaPsiaka jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@dlapsiaka.pl numerem telefonu: +48 797 743 752 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 – 14:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2.       Sklep internetowy – sklep internetowy dlaPsiaka działający pod adresem: www.dlapsiaka.pl;

3.       Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

4.       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

5.        Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;

6.       Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;

7.       Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy). 

8.       Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

9.       Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

10.    Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;

11.    Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;

12.    Sklep/strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż Produktów przez Sprzedawcę;

13.    Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;

14.    Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

15.    Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;

16.    Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;

17.    Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Produkt bądź Produkt elektroniczny będący w ofercie dlaPsiaka;

18.    Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Produktów;

19.    Konto – funkcjonalność ułatwiająca korzystanie ze Sklepu internetowego;

20.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;

21.    Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

[Informacje podstawowe]

§ 2

 

1.          Właścicielem Sklepu internetowego oraz podmiotem z którym zawierana jest umowa sprzedaży dlaPsiaka sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 4; 43-460 Wisła, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000881566 ; NIP: 548 273 46 24; REGON: 388 073 930, -  jednocześnie Sprzedawcą oraz Usługodawcą, z adresem do korespondencji: ul. Grażyńskiego 40; 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z dlaPsiaka jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@dlapsiaka.pl numerem telefonu: +48 797 743 752   od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 – 14:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

2.          Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest dlaPsiaka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza dlaPsiaka ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3.          Klientami Sklepu internetowego mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.

4.          Sprzedaż Produktów znajdujących się w ofercie dlaPsiaka odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

5.          Każdy Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

6.          W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dlapsiaka.pl bądź kontaktując się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod numerem telefonu: +48 797 743 752  .

7.          Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.     urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;

b.     minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

c.      włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts;

d.     posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.

8.          dlaPsiaka informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

9.          Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

[Cena]

§ 3

1.          Prezentowana w Sklepie cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

2.          Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia. 

3.          Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu. 

4.          Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki. 

5.          W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

 

 

 

 

 

[Produkty]

§ 4

1.     dlaPsiaka zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Produktu oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Produktu oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.

2.     dlaPsiaka zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Produktu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Produktu w Sklepie internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.

3.     dlaPsiaka zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu bez zgody autora.

4.     Produkty dostępne w Sklepie internetowym zostały wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.     Wszelkie Produktu dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, dlaPsiaka ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych i fizycznych. 

 

[Rejestracja ]

§ 5

 

1.          dlaPsiaka umożliwia złożenie zamówienia po uprzednim założeniu przez Klienta Konta.  Posiadanie Konta nie jest niezbędne dla złożenia zamówienia.

2.          Rejestracja w Sklepie internetowym dokonywana jest online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.  Podczas zakładania konta niezbędne jest podanie danych takich jak: imię nazwisko, adres e-mail oraz hasło indywidualnie ustawione przez Klienta.

3.           Po wypełnieniu formularza Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą konto jest aktywne.

4.          Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i zażądać jego usunięcia. 

5.          W celu rezygnacji z Konta należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail z dlaPsiaka. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie konta Klienta. 

6.          Za pośrednictwem Konta możliwe jest: składanie oraz modyfikowanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, bądź korzystanie z innych możliwości dedykowanych zarejestrowanym Klientom. 

 

[Zamówienie]

§ 6

 

1.     Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.     Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

3.     Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

4.     W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

5.     Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:

a.     wybór zamówionego Towaru;

b.     podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;

c.      oznaczenie adresu dostawy;

d.     wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);

e.     wybór formy płatności;

f.      zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

g.     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

h.     kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści.

6.     Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (n.p.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

7.     Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Klienta łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub inny równoważny. Przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy się kierować poleceniami wyświetlanymi na Stronie WWW).

8.     Po złożeniu zamówienia dlaPsiaka niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji i jest przetwarzane. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie  dlaPsiaka o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

9.     Jeżeli Klient jest Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia swojej woli związania umową zawartą na odległość, jest informowany przez dlaPsiaka o prawach, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia. 

10.  dlaPsiaka ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.  

[Dostawa]

§ 7

 

1.           Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.           Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa przewiduje inaczej.  Koszty dostawy określone są zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu.

3.           Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w sklepie stacjonarnym dlaPsiaka. Wówczas odbiór jest bezpłatny.

4.           dlaPsiaka udostępnia następujące możliwości dostawy:

a.     przesyłka kurierska lub przesyłka kurierska pobraniowa;

 

§ 8

 

1.              Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszt oraz sposób doręczenia i zapłaty każdorazowo wymaga uzgodnienia z dlaPsiaka. W chwili składania Zamówienia na Stronie WWW Klient wybiera sposób dostawy.

2.              Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

a.     DPD;

b.     InPost;

3.              Zamówienia realizowane za pośrednictwem firm  kurierskich doręczane są w czasie, dniach oraz godzinach ich pracy, wskazanych w odpowiednich regulaminach usług. 

4.              Szczegółowe warunki dostawy kurierskiej, w tym czas jej realizacji  Zamówienia realizowanego za pośrednictwem firm kurierskich oraz warunki reklamacji usługi dostawy są określone w regulaminach świadczenia usług DPD oraz Inpost dostępnych na stronach: (odnośniki znajdują się w zakładce: https://dlapsiaka.pl/content/1-wysylka-i-dostawa).

5.              Firmy kurierskie nie oferują usługi wniesienia przesyłek jak również nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia. 

6.              Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej stan oraz zawartość. 

 

[Płatność]

§ 9

 

1.     dlaPsiaka oferuje Klientowi następujące sposoby płatności:

a.     płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze paczki;

b.     płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

c.      płatność przelewem na rachunek bankowy dlaPsiaka;

d.     płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu iMoje(szybkie przelewy PaByLink, blik, płatność kartą oraz Twisto – odroczone płatności). Obsługę płatności prowadzi Ing Bank Śląski.

2.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Forma płatności za pobraniem nie jest dostępna dla Zamówień, których wartość przekracza 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 

 

 

[ Prawa autorskie i Licencje]

§ 10

1.     Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

2.     Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

3.     Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku. 

4.     Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie. 

5.     Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

1)   w zakresie zapisu utworu oraz wydruku - zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;

2)   modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.

6.     W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

7.     Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

 

[Reklamacja i gwarancje]

§11

 

1.     Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.  W przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2023r. reklamacje składane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta; procedura reklamacji wskazana w ust. 8-9 i 11 pozostaje bez zmian.

2.     Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

3.     Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.

4.     Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. 

5.     Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową

2)    brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; 

3)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

4)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

6.     Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. 

7.     W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 

8.     Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9.     Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

10.  Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

11.  Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

[Usługi nieodpłatne]

§ 12

1.          Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a.     Formularz kontaktowy;

b.     Newsletter;

c.      Powiadomienie o dostępności;

d.     Prowadzenie Konta Użytkownika;

e.     Lista życzeń;

f.      Zamieszczanie opinii.

2.          Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.          Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 

4.          Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5.          Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6.          Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7.          Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

8.          Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

9.          Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 

10.       Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

11.       Usługa nieodpłatna Powiadomienie o dostępności polega na wysłaniu za pomocą poczty elektronicznej wiadomości do Klienta informującej, że produkt którym był zainteresowany jest dostępny w Sklepie. 

12.       Z usługi Powiadomienie o dostępności może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, w karcie produktu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Powiadomienie o dostępności. 

13.       Klient, który skorzystał z usługi Powiadomienie o dostępności może z niej zrezygnować. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres elektroniczny Sklepu Internetowego zawierającą informację o chęci rezygnacji z usługi. 

14.       Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. 

15.       Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu. 

16.       Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

[Odstąpienie od Umowy]

§ 13

1.     Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

2.     Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.

3.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:

1)    przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

2)    przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.     Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

[Konto Użytkownika]

§ 14

1.     Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.

2.     Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.

3.     Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.

4.     Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące  
Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło. 

5.     Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

6.     Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.

7.     Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

1)    z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

2)    bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

Dodatkowe uprawnienia Klienta dotyczące treści/ usługi cyfrowej]

§ 15

1.          Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

1.     Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 

2.     Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

3.     Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów 

2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową; 

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

5.     Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 

6.     Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. 

7.     Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub               
2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

8.     Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 

 

 

 

 

 

[Szczegółowe postanowienia dotyczące przedsiębiorców]

§ 16

1.     Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

2.     Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3.     Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół  przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.     Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 

5.     Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

6.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

[Opinie o produktach]

§ 17

1.     opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane. 

2.     Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Klientem.

3.     W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.

4.     Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów.

5.     Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

 

[Rozwiązanie umowy – nie dotyczy Umów sprzedaży]

§ 18

1.          Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej

2.          Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.          Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

[Postanowienia końcowe]

§ 18

1.     W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

2.     Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.              

3.     W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować  o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

4.     W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5.     Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1)    stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2)    wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3)    powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; 

4)    lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.

8.     Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §19 Regulaminu

9.     Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.

10.  Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.

11.  W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

12.  Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 

13.  Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2023r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.           

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.        
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Formularz odstąpienia od umowy - Załącznik nr 2 - do Regulaminu Sklepu internetowego dlaPsiaka sp. z o .o.
Formularz zgłoszenia reklamacji - Załącznik nr 3 - do Regulaminu Sklepu internetowego dlaPsiaka sp. z o .o.