f

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dlaPsiaka.pl

z dnia 01.06.2021

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem dlaPsiaka.pl

 

§ 1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej, oznaczają:

Sprzedawca – firma dlaPsiaka sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 4, 43-460 Wisła niebędącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. M. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5482734624, REGON: 388073930;, KRS: 0000881566 ; Kapitał zakładowy 25.000 zł.

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dlaPsiaka działający pod adresem: dlaPsiaka.pl
 2. Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług Sklepu;
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z dlaPsiaka sp. z o. o. (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym), w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę z dlaPsiaka sp. z o. o. dokonująca zakupów w Sklepie internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
 5. Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez dlaPsiaka sp. z o. o.;
 6. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie dlaPsiaka sp. z o.o.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

§ 2 Stosowanie postanowień Regulaminu

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3 Informacje podstawowe

 1. Właścicielem Sklepu internetowego oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa sprzedaży jest firma dlaPsiaka sp. z o.o z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 4, 43-460 Wisła nebędącym jednocześnie adresem do korespondencji. Właściwy adres do korespondencji: ul. M. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5482734624, REGON: 388073839; KRS: 0000881566;  adres e-mail: kontakt@dlapsiaka.pl
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Każdy Klient (zarówno przedsiębiorca, jak i konsument) składający zamówienie jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 5. W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu internetowego, Klient może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dlapsiaka.pl.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w  wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w  wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w  wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;
  b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;
  c. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.

 

§ 4 Towar i cena

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.
 3. Ceny Towarów są widoczne tylko dla Klienta zalogowanego na swoje Konto.
 4. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki albo dostawy. Aktualny cennik znajduje się na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Towaru, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest Cena z chwili dokonania Zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
 7. Towar Sklepu internetowego został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a jego sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Wszelkie Towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych oraz fizycznych. 

 

§ 5 Rejestracja w Sklepie

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, konieczne jest założenie Konta przez Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym dokonywana jest online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Podczas zakładania konta niezbędne jest podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło indywidualnie ustawione przez Klienta.
 3. Po wypełnieniu formularza Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą konto jest aktywne.
 4. Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie internetowym w każdym czasie i zażądać jego usunięcia.
 5. W celu rezygnacji z Konta należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie Konta Klienta.
 6. Za pośrednictwem Konta możliwe jest: składanie oraz modyfikowanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, bądź korzystanie z innych możliwości dedykowanych zarejestrowanym Klientom. 

 

§ 6 Zamówienie Towaru

 1. Zamówienie jest składane za pośrednictwem strony WWW Sklepu internetowego, poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie WWW Sklepu internetowego. Złożenie zamówienia jest możliwe dla zarejestrowanych Klientów.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie   z warunkami niniejszego Regulaminu. 
  Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:
  a. wybór zamówionego Towaru;
  b. podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;
  c. oznaczenie adresu dostawy;
  d. wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);
  e. wybór formy płatności;
  f. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  g. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  h. kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści.
 4. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (przykładowo: imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 5. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Klienta łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub równoważny. Przy czym, do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się poleceniami wyświetlanymi na stronie WWW).
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji, które jest przetwarzane. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia. Wiadomość    ta zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu   do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania umową zawartą na odległość, Sprzedawca udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia. 

 

§ 7 Dostawa Towaru

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa jest odpłatna. Koszty dostawy określone są zgodnie z § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące możliwości odbioru Towaru:
  a. przesyłka kurierska za pośrednictwem Inpost od poniedziałku do piątku;
  b. przesyłka do punktu odbioru kza pośrednictwem Inpost od poniedziałku do piątku;
  c. przesyłka kurierska za pośrednictwem DPD od poniedziałku do piątku;
  d. przesyłka kurierska za pośrednictwem Poczta Polska - Pocztex od poniedziałku do piątku;
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać przez 24 godziny na dobę.
 5. Klient, za pośrednictwem Sklepu internetowego, ma możliwość wyboru terminu odbioru dostawy przez Sprzedawcę oraz wysyłki kurierskiej Towaru. Termin ten nie może być jednak  dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, jak również nie może być wyznaczony na niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy. Wysyłki kurierskie realizowane są od poniedziałku do piątku.
 6. Dostawa w formie przesyłki kurierskiej realizowana jest zgodnie z regulaminem poszczególnych firm kurierskich, dostępnych na stronach: inpost.pl/regulaminyhttps://www.dpd.com/pl/pl/regulaminy-dpd-pickup/https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2014/01/REGULAMIN-POCZTEX.pdf 

 

§ 8 Dostawa w formie przesyłki kurierskiej

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszt oraz sposób doręczenia każdorazowo wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą.
 2. W chwili składania zamówienia na stronie WWW Klient wybiera sposób dostawy.
  Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem: 
  a. firmy kurierskiej Inpost
  b. firmy kurierskiej DPD
  c. firmy kurierskiej Pocztex
 3. Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów.
 4. Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost są dostępne w regulaminie świadczenia usług, zamieszczonym na stronie: inpost.pl/regulaminy
 5. Firma kurierska Inpost nie oferuje usługi wniesienia przesyłek, jak również nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia.
 6. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej stan oraz zawartość. 

 

§ 9 Płatność

Sprzedawca oferuje Klientowi następujące formy płatności:

 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu;
 2. płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu iMoje(szybkie przelewy PaByLink, blik, płatność kartą oraz Twisto – odroczone płatności). Obsługę płatności prowadzi Ing Bank Śląski.

Klient jest zobowiązany do dokonania wyboru sposobu płatności w procesie zamawiania. 

§ 10 Zgodność Towaru z umową i reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, polegające na niezgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.
 2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z opisem reklamacji. W razie możliwości, proszę dołączyć dowód zakupu. Dowód zakupu ułatwi rozpoznanie reklamacji, ale nie jest wymogiem koniecznym do jej rozpatrzenia.
 3. Po otrzymaniu reklamacji oraz reklamowanego Towaru, Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.

§ 11 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi  (konsumentowi i przedsiębiorcy) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie umowy zawartej na odległość w następujących sytuacjach:
  a. gdy przedmiotem zamówienia były nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po ich otwarciu przez Konsumenta;
  b. gdy przedmiotem zamówienia były towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia; 
  c. gdy przedmiotem zamówienia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Konsumenta;
  d. dostarczanej prasy.
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem i Przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór jest dostępny na dole strony, przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej, na adres: dlaPsiaka sp. z o.o. ul. M. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała na adres e-mail: kontakt@dlapsiaka.pl.
 4. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na stronie Zwroty i reklamacje.
 5. Klient zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.
 6. Sklep informuje Klienta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

§ 12 Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca w oparciu o art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Wobec Użytkowników będących Konsumentami odpowiedzialność za wady Produktów ponosi sprzedawca na zasadach określonych w zawartych ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. Użytkownicy będący Konsumentami mają prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku gdy Produkty dostarczone w ramach usługi zawierają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.
 4. Użytkownicy będący Konsumentami mogą wnieść reklamację według terminów i zasad określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów.
 5. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: kontakt@dlapsiaka.pl lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: dlaPsiaka sp. z o.o. M. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Reklamacja”.
 6. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacji znajdowały się w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, nr partii produkcyjnej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Powyższa treść dotycząca zgłaszania reklamacji jest jedynie przykładem, z którego Konsument nie musi korzystać i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych. Wymogiem jest opis reklamacji.
 7. Wskazane jest załączenie do składanej reklamacji zdjęcia reklamowanego Produktu, w celu przyspieszenia rozpoznania wady lub ubytku. W przypadkach, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Konsument obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
  a. usunięcia wady;
  b. wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad;
  c. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), po za wypadkami, gdzie Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub zamiast wymiany rzeczy zażądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nieprzekraczającym  14 dni od momentu otrzymania żądania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
 10. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Produkty. W odniesieniu jednakże do niektórych Produktów oferowanych w Sklepie producent Produktu udzielił dodatkowo gwarancji jakości. Istnienie i treść gwarancji wynika każdorazowo z opisu Produktu na stronie Sklepu.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Sklepu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej. Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedawca informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 6. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania: a, aktywne konto e-mail; 
  b. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką;
  c. aktualna wersja przeglądarki internetowej
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Konsumenta z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. Zmiana Regulaminu nie dotyczy jednak Zamówień złożonych w Sklepie internetowym przed jej wejściem w życie.
 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie https://dlapsiaka.pl/content/4-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021r. i obowiązuje dla Zamówień złożonych po tej dacie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego dlaPsiaka sp. z o .o. 

Informacje dla Konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie dla Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od  umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest nagranie dźwiękowe lub wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po ich otwarciu przez Konsumenta; towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia (takie jak warzywa, owoce, wędliny, pieczywo); jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Konsumenta; dostarczanej prasy, a także rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę –  dlaPsiaka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 4; 43-460 Wisła, e -mail: kontakt@dlapsiaka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Konsument obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymany Towar na Adres do korespondencji: ul. M. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść dodatkowe koszty zwrotu Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

Formularz odstąpienia od umowy - Załącznik nr 2 - do Regulaminu Sklepu internetowego dlaPsiaka sp. z o .o.
Formularz zgłoszenia reklamacji - Załącznik nr 3 - do Regulaminu Sklepu internetowego dlaPsiaka sp. z o .o.