§ 1 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dlaPsiaka sp. z o. o., 43-460 Wisła, ul. Olimpijska 4, NIP: 548 273 46 24, Regon: 388 073 930, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:  kontakt@dlapsiaka.pl
 3. Cel i zakres zbierania danych osobowcyh:
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),,
  b) związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d) w celu marketingu usług własnych, o ile taka zgoda została wyrażona, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO.
  Realizacja powyższych celów możliwa jest dzięki zbieraniu danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych uniemożliwiać będzie złożenie zamówienia.
 5. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa - do momentu wypełnienia przez Administratora niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego na nim.. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - do czasu jej wycofania lub z chwilą jej wycofania dalej archiwizowanie przez okres niezbędny w celu ewentualnego dochodzenia praw i roszczeń.
 6. Administrator jest uprawniony do przekazywania Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ZUS, US, organom kontrolnym, nadzorczym lub audytowym oraz w celu prawidłowego i należytego wykonywania zadań Administratora i w związku z zawartą umową, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe)
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. W tym celu należy kontaktować się mailowo na adres: kontkakt@dlapsiaka.pl.
 9. Ponadto informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w Pana/Pani przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
 11. Wszystkie wskazane dane osobowe podawane są dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w akcji promocyjnej.
 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

§ 2 Polityka prywatności oraz pliki Cookies

 1. Sprzedawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja z 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) – oraz rozporządzenia UE RODO. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu internetowego w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics, Facebook Piksel). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.
 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies  w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Strony WWW https://dlapsiaka.pl/content/5-polityka-prywatnosci

§ 3 Formuła zakupowa Twisto 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
  b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a)ING Bank Śląski S.A.
  b)Twisto Polska sp. z o.o.
 3. c) Edrone
 4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 8. Na podstawie tej zgody będziemy mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem np. telefonu, SMS czy poczty elektronicznej (w zależności od tego jakie dane nam podasz przy rejestracji) w celu promocji usług lub towarów dlaPsiaka sp. z o. o. w tym m.in. przedstawienia informacji o aktualnych promocjach czy akcjach marketingowych. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od dlaPsiaka sp. z o. o. wycofując zgodę.